CÁCH NHIỆT MÁI TÔN NHÀ XƯỞNG

Ứng dụng cách nhiệt cho mái tôn | Insulation application for corrugated iron roofs

 

CÁCH NHIỆT, CÁCH ÂM, CHỐNG NÓNG CHO MÁI TÔN 

Phần mái là một trong những phần quan trọng nhất trong kết cấu của một tòa nhà vì 26% năng lượng sử dụng trong tòa nhà thất thoát qua hệ thống mái. Việc kiểm soát số năng lượng thất thoát, hạn chế nguồn nhiệt hấp thụ vào là rất cần thiết nhằm bảo toàn hiệu quả sử dụng năng lượng. Khải Hoàn xin giới thiệu, những giải pháp tối ưu nhất cho việc cách nhiệt cách âm chống nóng cho mái tôn.

THERMAL INSULATION ACOUSTIC FOR METAL ROOF

The roof is one of the most important parts of a building's structure because 26% of the energy used in the building is lost through the roof system. It is essential to control the amount of lost energy and limit the absorbed heat source, to preserve energy. Khai Hoan would like to introduce, the best solutions for heat-proof sound insulation for corrugated iron roofs.

A. Cách nhiệt, cách âm, chống nóng cho mái tôn bằng DRAGON Rock Wool® (100% Stone Wool)

DRAGON Rock Wool® (100% Stone Wool) có tất cả mọi giải pháp cách nhiệt cho các hệ thống mái: mái bằng & mái dốc nhằm mạng lại hiệu quả sử dụng năng lượng cao nhất.

Hệ số hút âm (NRC) của bông sợi đá DRAGON Rock Wool® (100% Stone Wool) là từ 0.9 - 1 (tức 90% - 100% cường độ âm thanh được thẩm thấu vào vật liệu) với tần số từ 500Hz trở lên. Nói về cách âm trần là nói đến chỉ số CAC (Celling Attenuation Class: Chỉ số cách âm trần). Giá trị CAC được tác động bởi các yếu tố sau: 

✸    Độ dày của tấm trần
✸    Bề mặt của tấm trần
✸    Hệ khung trần
✸    Độ cao của hệ trần
✸    Lớp bông khoáng tiêu âm ở bên trên trần (một phần hay toàn bộ)

Theo kết quả nghiên cứu của tổ chức OWAcoustic Premium Design, khi tăng mỗi centimet chiều dày của lớp bông sợi khoáng tiêu âm, sẽ cải thiện được 2dB giá trị CAC cho hệ trần.

Vì vậy hệ trần với DRAGON Rock Wool® (100% Stone Wool) đáp ứng được 3 tiêu chí: CÁCH ÂM - CÁCH NHIỆT - TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG

A.Thermal Insulation, Acoustic, Heat-resitance  by DRAGON Rock Wool® (100% Stone Wool)

DRAGON Rock Wool (100% Stone Wool) has all the insulation solutions for roof systems: flat roofs & slopes

The negative absorption coefficient (NRC) of DRAGON Rock Wool (100% Stone Wool) is from 0.9 - 1 (ie 90% - 100% of the sound intensity is absorbed into the material) with frequencies from 500Hz or more. Talking about ceiling sound insulation is CAC (Ceiling Attenuation Class: Index of ceiling sound insulation). The CAC value is influenced by the following factors. 

✸    The thickness of ceiling panels
✸    The surface of ceiling panels
✸    Ceiling frame system
✸    The height of the ceiling system
✸    The stone wool absorbent layer above the ceiling (partly or fully)

According to the results of the OWAcoustic Premium Design study, when increasing each centimeter of the thickness of the acoustic cotton layer, the CAC value for the ceiling system will be improved by 2dB.

Therefore, the ceiling system with DRAGON Rock Wool meets 3 criteria:  ACOUTICS - THERMAL INSULATION - ENERGY SAVING.

Ứng dụng cách nhiệt cho mái tôn | Insulation application for corrugated iron roofs Ứng dụng cách nhiệt cho mái tôn | Insulation application for corrugated iron roofs

B. Cách nhiệt, cách âm, chống nóng cho mái tôn bằng ECO XPS FOAM®

ECO XPS FOAM® là giải pháp lý tưởng vừa để cách nhiệt vừa giảm thiểu hư hại cho phần mái.

ECO XPS FOAM® được đặt lên mái, đóng vai trò là lớp chống thấm và ngăn hơi nước thẩm thấu. Sản phẩm dễ lắp đặt và di chuyển, giảm thiểu tối đa chi phí lắp vận chuyển và lắp đặt

B. Insulation, soundproof, heat-resistant for roofing with ECO XPS FOAM

ECO XPS FOAM is the ideal solution to both insulate and minimize damage to the roof.

ECO XPS FOAM is placed on the roof, acting as a waterproof layer and preventing moisture from penetrating. The product is easy to install and move, minimizing installation costs for transport and installation

Ứng dụng cách nhiệt cho mái tôn | Insulation application for corrugated iron roofs

zalo