VỮA THẠCH CAO -VERMICULITE (PROMASPRAY P300) Áp dụng theo Phụ Lục F của QCVN 06-2021

 

 

 

 

 

 

 

 

zalo