Test ốp cột chống cháy 160 phút, của sản phẩm PROMATECT-H