Vách chống cháy ngoài hệ E 240 phút

-Chỉ Với tấm chống cháy Promatect- H dày 9mm, 01 mặt đã có thể chống cháy trong thời gian E240 phút, với khả năng tính toàn vẹn được đảm bào

-Hệ này áp dụng cho các trường hợp chống cháy lan giữa 2 khối nhà tách biệt, nhưng khoảng cách giữa 2 khối nhà không đáp ứng theo các tiêu chuẫn PCCC yêu cầu.

zalo